10 دلیل عمدە‌ی مراجعە‌ی نوجوانان بە روانپزشک

از نوسانات خلقی گرفتە تا مسائل و مشکلات مربوط بە مدرسە، تمامی نوجوانان مشکلات خود را دارند. اما گاهی ممکن است پریشانی و اضطراب یک نوجوان بە سطحی برسد کە دریافت کمک و مشاورە از فردی متخصص امری حیاتی شود. مشاورە و مراجعە بە روانپزشک لزوما تنها بە وقایع و معضلاتی کە بە یکبارە زندگی فرد را دگرگون می‌سازند و یا مشکلات حاد روانی اختصاص ندارد. اگرچە، مراجعە بە یک درمانگر می‌تواند مانع تبدیل شدن مشکلات کوچک بە معضلات بزرگ شود.

چنان‌چە احساس کردید کە نوجوان شما بە صحبت و مشاورە با یک درمانگر احتیاج دارد، در فراهم کردن شرایط مناسب برای مراجعەی فرزندتان بە یک متخصص تردید نکنید. برای این کار می‌توانید از طریق پزشک فرزند خود با یک روانشناس هماهنگ کنید و یا خودتان مستقیما ترتیب این کار را بدهید. حتی گاهی تنها چند جلسە مشاورە می‌تواند در سلامت کلی روان فرزند شما تاثیر بە‌سزایی داشتە باشد. نوجوانان می‌توانند با حرف زدن در زمینە‌های مختلف و دربارەی موضوعات متنوع بسیاری از مشکلات خود از برقراری ارتباط گرفتە تا سوالاتی در رابطە با هویت جنسی با مشاور خود صحبت کنند.

در ادامه مقاله با دکتر انصاری، بهترین روانپزشک در تهران همراه باشید…

بیماری-های-روانپزشکی-نوجوانان

محتوا

علت مراجعه نوجوانان به روان درمانگر

در اینجا بە برخی از دلایل مراجعەی نوجوانان بە درمانگر اشارە می‎‌کنیم:

افسردگی

اختلالات خلقی اغلب در سنین نوجوانی پدیدار می‌شوند و افسردگی‌های درمان نشدە در این سنین بە دورە‌ی میانسالی هم کشیدە می‌شوند. اگر نوجوان شما کج‌خلق، تحریک‌پذیر، غمگین و گوشە‌گیر بە نظر می‌رسد با پزشک وی مشورت کنید. تشخیص دقیق و مداخلە بە موقع ویژگی‌های بارز یک درمان موثر است.

اختلالات اضطرابی

درحالی کە نگرانی نوجوانان در مورد برخی مسائل امری کاملا طبیعی است، اما بعضی نوجوانان اضطراب شدیدی دارند. اختلال اضطراب ممکن است بسیاری از جنبە‌های زندگی یک نوجوان از قبیل روابط دوستی و یا تحصیلات وی را مختل کند. چنان‌چە نوجوان شما با صحبت کردن در مقابل جمع همکلاسی‌هایش مشکل دارد و یا بە طور مداوم استرس این را دارد کە اتفاقات بدی رخ بدهند، جلسات درمانی می‌تواند بە وی کمک کند تا یاد بگیرد کە چگونە این علائم خود را کنترل کند.

مشکلات رفتاری

اخراج موقت از مدرسە، داشتن خشونت، داشتن رفتارهای تهاجمی ممکن است از نشانەهای مشکلات بسیار جدی‌تری باشند. درمانگر می‌تواند بە شناسایی مشکلات روانی بالقوەی نهفتە در فرد کمک کند و ضعف‌های مهارتی و یا مشکلات اجتماعی وی کە ممکن است بر تمامی رفتارهای دیگر او اثرگذار باشند را پیدا کند.

مسائل مربوط بە سوء مصرف مواد

متاسفانە مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی می‌توانند برای نوجوانان بە طور جدی مشکل‌ساز شود. یک مشاور در زمینەی سوء مصرف مواد مخدر، می‌تواند سوء مصرف نوجوان شما را ارزیابی و بررسی کردە و کمک کند تا بهترین و مناسب‌ترین روش درمان برای نوجوان تجویز شدە و بە کارگرفتە شود. درمان و مشاورەی فردی، درمان و مشاورە گروهی، سم زدایی و یا درمان در کمپ‌های مخصوص، روش‌های درمانی هستند کە بستە بە شدت مشکل سوءمصرف نوجوان تجویز شدە و بە کار گرفتە خواهند شد.

استرس

نوجوانان چە برای پاس کردن یک امتحان با نمرەی خوب و چە برای دغدغەهایشان در رابطە با اینکە پس از اتمام دبیرستان چە برنامەای برای زندگی خود داشتە باشند، دچار استرس می‌شوند. داشتن استرس می‌تواند منجر بە بروز عوارض جدی در زندگی نوجوانان شود. شرکت در جلسات درمانی می‌تواند بە یک نوجوان کمک کند تا مهارت‌ها و راهکارهایی را یاد بگیرد کە با استفادە از آنها استرس خود را بە خوبی مدیریت کند و همین خود در تمامی مراحل زندگی برای نوجوان مفید و کارامد خواهد بود.

مدرسە و مسائل مربوط بە جامعە

مورد زورگویی و قلدری واقع شدن، مردود شدن در درس‌ها، گروه‌بازی‌ها و مسائل مربوط بە معلمین تنها چند نمونە از مشکلات اجتماعی هستند کە بسیاری از نوجوانان با آنها دست و پنجە نرم می‌کنند. نوجوانان اغلب در رابطە با اینکە چە زمان باید درخواست کمک کنند مشکل دارند. مشاورە‌های درمانی می‌تواند در چنین شرایطی از نوجوانان حمایت کردە و بە آنها مهارت‌هایی یاد بدهد کە با استفادە از آنها دوران دبیرستان را بە خوبی و با موفقیت پشت سر بگذارند.

مشکلات قانونی

سرقت، مصرف مشروبات الکلی در زیر سن قانونی و یا دعوا و درگیری تنها چند نمونە از مشکلاتی هستند کە نوجوانان در رابطە با قانون ممکن است درگیر آنها شوند. گاهی آنها از طرف قانون و یا خانوادە‌هایشان محکوم بە گذراندن جلسات درمانی و آموزشی می‌شوند تا طی این جلسات مشاورە‌های لازم برای حل مسائل و مشکلات خود را دریافت کنند. جلسات مشاورە می‌تواند بە نوجوانان کمک کند تا یاد بگیرند کە چگونە تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنند کە از درگیر شدن با مشکلات قانونی در آیندە جلوگیری کنند.

کمبود عزت نفس

در حالی کە بیشتر نوجوانان گاه و بیگاە مشکلاتی در زمینەی اعتماد بە نفس دارند، برخی دیگر از نوجوانان بە طور مداوم با مشکلات جدی در رابطە با عزت نفس خود درگیر هستند. تا زمانی کە این مشکلات حل نشدە و بلاتکلیف باقی بمانند، نوجوانان بیشتر در معرض خطرهایی چون سوءمصرف موادمخدر و شکست و سرخوردگی در زمینەهای تحصیلی خواهند بود.

تراما یا ضربەی روحی

تجربەی مرگ یکی از نزدیکان، تجاوز جنسی، اتفاقات روان تکانشی می‌توانند اثرات ماندگار مادام‌العمری بر روی زندگی نوجوانان داشتە باشند. جلسات درمانی می‌توانند انعطاف پذیری فرد را افزایش دادە و تاثیرات منفی کە وقایع روان تکانشی بر زندگی نوجوانان دارند را کاهش دهند. مداخلە و پیگیری زودهنگام می‎تواند در کمک بە نوجوانی کە شرایط سخت روانی دارد نقشی بسیار کلیدی داشتە باشد.

سوگ

نوجوانان نسبت بە بزرگسالان کمی متفاوت‌ تر با سوگ عزیزان از دست رفتەی خود برخورد می‌کنند. جلسات درمانی فردی، خانوادگی و یا گروهی می‌تواند بە نوجوانان کمک کند تا احساسات درونی خود را بروز دهند و با سوگ از دست دادن عزیز خود کنار بیایند.

روانپزشکی-نوجوانان

دلایل دیگری برای مراجعە بە روانپزشک

نواجوانان تنها در صورت داشتن علائم بیماری‌های روانی نیست کە می‌توانند از داشتن جلسات مشاورە و درمان با یک روانپزشک بهرە مفید ببرند. در ادامە برخی دلایل دیگر کە ممکن است نوجوانان را بە این فکر بیندازد کە از روان درمانی کمک بگیرند را آوردە ایم:

 • تمایل برای بە دست آوردن آگاهی بیشتر از شخصیت خود و رسیدن بە خودشناسی
 • تمایل برای صحبت کردن در مورد مسائلی کە حرف زدن در مورد آنها با دوستان و خانوادە دشوار است
 • نیاز بە صحبت کردن دربارەی عطش جنسی، گرایش‌های جنسی و یا هویت جنسی
 • اوتیسم
 • کنار آمدن با ناتوانی
 • مشکلات شخص در کنار آمدن با تغییرات زندگی
 • علائم و نشانەهای اختلال در تغذیە و خورد و خوراک مانند بی اشتهایی محدودکنندە یا پرخوری عصبی
 • احساس انزوا و تنهایی
 • مشکلات مرتبط با افکار و احساسات منفی
 • روابط عاطفی
 • خودآزاری یا رفتارهای پرخطر
 • مشکلات مرتبط با عزت نفس و هویت شخصی
 • کنار آمدن و دست و پنجە نرم کردن با بیماری‌های سخت و مزمن
 • مشکلات ناشی از تبعیض‌های نژادی یا فرهنگی

 

خاتمه

چنان‌چە در رابطە با روان درمانی سوالاتی در ذهن خود دارید، با یک متخصص در تماس باشید. اگر نوجوان شما تمایلی بە روان درمانی ندارد جای نگرانی نیست و امری کاملا طبیعی است. چراکە بسیاری از نوجوانان از صحبت کردن با شخص دیگری دربارەی مشکلات خود مردد هستند. آنها را بە گذراندن چندین جلسە با روان درمانگر تشویق کنید سپس بە آنها این اجازە را بدهید کە خود در مورد ادامە دادن این جلسات تصمیم گیری کنند. در صورتی کە نوجوان شما بە کل شرکت در جلسات مشاورە را نمی‌پذیرد خود شما می‌توانید بە مشاوره مراجعە کنید و از او ایدە‌ها،  راهکارها و مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید تا با آنها بە نوجوان خود کمک کنید.

 

منبع
https://www.verywellmind.com/

 

 

دکتر سعید انصاری

اطلاعات علمی و حرفه ای دکتر سعید انصاری: ● دارای گواهینامه تخصصی اعصاب و روان با نمره ممتاز ● مسئول آموزش دانشجویان پزشکی در بخش روانپزشکی ● مسول مرکز درمان سومصرف مواد (MMT) بیمارستان ● برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ● دوره تخصصی زوج درمانی زیر نظر دکتر سامرند سلیمی ● دارای گواهینامه هیپنوتیزم تراپی از انجمن هیپنوتیزم ایران ● دارای گواهینامه تخصصی نوروفیدبک ● همکاری با رادیو سلامت ● دوره تخصصی سکس تراپی ● انجام مطالعات مختلف و نوشتن مقالات متعدد در زمینه روانپزشکی ● برگزاری کارگاه های مختلف خانواده درمانی، زوج درمانی، فرزندپروری و مشاوره پیش از ازدواج و … ● عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

پاسخ

تماس سریع